İzmir İcra ve İflas Hukuku, İzmir İcra ve İflas avukatı, İzmir İcra Hukuku, İzmir İflas Hukuku, İcra avukatı İzmir, İflas avukatı İzmir, İzmir icra mahkemesi, İflas süreci İzmir, İcra takibi İzmir, İflas danışmanlık İzmir, Borç tahsilatı İzmir, İzmir icra davaları,

İzmir İcra Avukatı ve İzmir İflas Avukatı arayanlar için İzmir Avukat olarak Öz Hukuk Bürosu Avukatları hizmet vermektedir. Randevu almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

İzmir İcra ve İflas Hukuku
Öz Hukuk & Danışmanlık Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye’de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

İlamlı ve İlamsız Takip
İcra hukuku anlamında takip, borçlunun borcunun devlet zoruyla ödetilmesi için gerçekleştirilen işlemleri tanımlar. Alacağını alamayan bir alacaklı ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı takip yolundan birini seçebilir. İlamlı takipte, önce mahkemeden bir ilam alınarak buna özgü takip yolu izlenir. İlamsız takipte ise, alacaklının elinde herhangi bir mahkeme ilamı bulunmaz. Doğrudan yetkili icra dairesine başvurarak borcunu ödemeyen borçlu için ödeme emri çıkarttırır. İlamsız takibe adi haciz yoluyla takip de denmektedir.

İcra Hukuku Alanındaki Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

 1. İcra Ceza ve İcra Hukuk davaları
 2. İcra Mahkemelerinin görev alanına giren diğer davalar
 3. İhalenin feshi davaları
 4. İhtiyati haciz davaları
 5. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
 6. Ödeme emrine itiraz, itirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları
 7. İstirdat davaları
 8. Menfi tespit davaları
 9. Tasarrufun iptali davaları

İcra Hukuku Kapsamında Ortaya Çıkan İhtilaflar
İcra hukuku, borçlunun borcunu gerek zamanında ödememesi gerekse hiç ödememesi halinde, alacaklının talebi ile, icra ve iflas müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarının tespit edilerek alacağın İcra ve İflas Kanunu kapsamında tahsil edilmesini konu alır. İcra takipleri mahkeme kararının icrası şeklinde olabileceği gibi bir mahkeme kararı ile hüküm altına alınmayan alacakların da takibi mümkündür. Bu halde mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacaklar için ilamlı icra takibi, bir mahkeme kararı olmaması halinde ise ilamsız icra takibi ile alacağın tahsili temin edilir. İlamsız icra takipleri ise alacaklı ile borçlu arasında alacağı ispatlayan herhangi bir yazılı belge olup olmamasına göre de türlere ayrılır. Alacaklı ile borçlu arasında herhangi bir yazılı belge olmaması halinde de alacağın takibi mümkündür ve bu halde genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi uygulanır.

Alacaklı ile borçlu arasında düzenlenen bir kambiyo senedi mevcut ise bu halde kambiyo senetlerine mahsus ilamsız icra takibi yapılır. Bunlar dışında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibi ve özellikle kira sözleşmeleri kapsamında sıkça ortaya çıkan tahliye sorunlarına yönelik olarak da kiralanan taşınmazların tahliyesine ilişkin icra takibi vasıtasıyla da kiracının tahliyesi temin edilir.

İzmir İcra Avukatı Ekibimizin Verdiği Hizmetler
Büromuz yalnızca İstanbul sınırları içerisinde yer alan icra takibi işlemlerine yönelik hizmet vermekte olup, icra avukatı ekibimizin vermiş olduğu hukuki hizmetler aşağıda özet şeklinde sıralanmıştır:

 • Alacağın öncelikle borçlu ile anlaşma sağlanarak tahsil edilmeye çalışılması
 • Alacağın, borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi halinde, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatılması
 • Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi
 • Senede bağlı olmayan alacaklarda ilamsız takip davası açılması, alacağın hukuki yollarla ispatının sağlanması, takibin kesinleştirilerek borçlunun mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve alacağın tahsili
 • İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması
 • Alacak tahsilini gerçekleştirmek amacıyla borçlu hakkında iflas davası açılması ve takibi, alacağın iflas yoluyla tahsil edilmesi
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi

Randevu almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.