İzmir Gayrimenkul Avukatları, İzmir emlak avukatı, Gayrimenkul hukuku İzmir, Emlak davaları avukatı, İzmir tapu davaları, Gayrimenkul miras avukatı İzmir, Emlak sözleşmeleri avukat, İzmir taşınmaz avukat, Tapu iptali avukatı İzmir, Emlak mahkemeleri İzmir, Gayrimenkul danışmanlık avukatı,

Gayrimenkul Hukukunun alanına giren Tapu İptali davası, Tapu Tescili Davası ve taşınmazlarınızla ilgili tüm kamulaştırma süreci, kentsel dönüşüm gibi gayrimenkul davalarında, sözleşmelerinde Öz Hukuk Bürosu olarak İzmir’de gayrimenkul avukatı arayanlar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

İzmir Gayrimenkul Avukatları için Öz Hukuk Bürosu olarak İzmir Gayrimenkul Avukatı hizmeti veriyoruz. Randevu için iletişim sayfamızdan bizi arayın.

İzmir Gayrimenkul Avukatı

Kamulaştırma, Miras, Kira, Tapu, Kadastro ve Her Türlü Gayrimenkul Uyuşmazlıkları, Gayrimenkul Hukuku, gayrimenkul yani arsa, arazi ve kat mülkiyeti dediğimiz, örneğin apartman dairesi gibi taşınmazlara ilişkin olarak vatandaşların sahip olduğu ve olacağı hak ve yükümlülükleri işleyen hukuk dalıdır. Mevzuatta yer alan çatı konusunun genel adıyla “eşya hukuku” olarak nitelendirilmektedir. Ancak kamulaştırma gibi idare hukukunun alanına da giren bazı kural ve uygulamalar neticeside, uygulamada avukatlar ve müvekkiller tarafından “gayrimenkul hukuku” adının eşya hukuku ifadesine nazaran daha çok ve kapsamlı olarak kullanılmaya başlandığı da bir gerçektir.

​Türk Medeni Kanunumuza göre, taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır:

 • Arazi,
 • Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve
 • Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler

​​Gayrimenkul Hukukuna İlişkin Dava Türleri

 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Tapu sicilinin düzeltilmesi davaları,
 • Elatmanın önlenmesi davaları ve yıkım istemli davalar,
 • Şufa(önalım hakkı) davaları,
 • Taşınmaz mülkiyetinin olağan zamanaşımı yoluyla kazanılması,
 • Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanılması,
 • Geçit Hakkı Davası ve Geçit İrtifakı Sözleşmeleri
 • Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
 • Kamulaştırma Süreci ve Kamulaştırma Davaları
 • Kamulaştırma bedelinin arttırılması davaları,
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları,
 • Ecrimisil (haksız işgal tazminatı) taleplerine ilişkin davalar,
 • Gabin, hata, hile ve korkutma gibi irade sakatlığı sebebine dayanan tapu iptali davaları,
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil istemli davalar,
 • Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları,
 • Kira bedelinin tespiti davası,
 • İmar uygulamalarına ilişkin olarak bedele dönüştürme davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi(İzale-i şuyu) davası,
 • Kadastro öncesi hakka dayanan tapu iptal ve tescil davaları,
 • Delil tespit davası,
 • Butlan ve yokluk nedeniyle ileri sürülen devirli tasarruflar hakkındaki davalar, örneğin akıl hastalığı olan kişi ile yapılan işlemler,
 • Arsa payının düzeltilmesi davası,
 • Osmanlı döneminden kalma gayrimenkul kayıtlarına ilişkin günümüzde sonuç doğurabilecek hak talepleri,
 • Tapuda aile konutu şerhi konulması ve aile konutu şerhinin kaldırılması,
 • Bağış suretiyle tapuda gerçekleştirilen devirli tasarruflar hakkında, bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme nedenleri ileri sürülerek açılan davalar,
 • Kamulaştırma amacından farklı kullanılan taşınmaza ilişkin tazminat ve iade davaları,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesine ilişkin tasarruflar hakkında tapu ve tescil davaları,
 • Vekalet yetkisinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları,
 • Kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Bedelde muvazaa gibi muvazaalı işlemlere ilişkin tapu iptal ve tescil davaları,
 • Kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin dava ve takipler,
 • Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan hak ve alacaklara ilişkin dava ve talepler,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,

​İzmir Gayrimenkul Avukatı

​Sanılanın aksine; hukuk sistemimizde “gayrimenkul avukatı” adında belirli bir alanda ihtisaslaşmış/uzmanlaşmış bir avukat modeli söz konusu değildir ve olamaz, uygulamada bazı avukatlar bazı alanlarda uzmanlaşıyor ve yalnızca o alanlarda çalışmayı tercih diyor olsa da, teoride böyle bir ayrıma gidilmesi ülkemizde mevcut kanunlar dolayısıyla mümkün değildir. Aynı şekilde tapu avukatı, kamulaştırma avukatı, kat mülkiyeti avukatı, kadastro avukatı gibi ifadelerin de teoride hukuk dünyamızda karşılığı bulunmamaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olmuş ve staj dönemini tamamlayıp bağlı bulunduğu barodan avukatlık ruhsatnamesini almış olan her avukat gayrimenkul hukukuna ilişkin çalışmalarda bulunabilecektir. Gayrimenkul avukatı terimi kanundan değil, uygulamadan ve hak talebinde bulunmak isteyen müvekkillerin hukuk sistemimize ilişkin olarak eksik bilgiye sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

Öz Hukuk İzmir Gayrimenkul Avukatlık Bürosu olarak gayrimenkul hukuku alanında da çalışmalarda bulunuyor ve adalet arayışı içerisinde olan müvekkillere gayrimenkul avukatı ve emlak avukatı hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz.

Arsa, arazi, apartman dairesi, intifa ve irtifak hakları gibi sınırlı ayni haklara ilişkin dava ve talepler ile kamulaştırma ve kat mülkiyetine dair uyuşmazlıklarda kişilerin kendilerini avukat ile temsil etmeleri zorunlu olmasa da, bu tür dava süreçlerine ilişkin esas ve usul kurallarını bilen uzman bir avukatın profesyonel hukuki desteğinden faydalanılması, sonradan geri dönülmesi güç olabilecek hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için oldukça hayati önem taşımaktadır.

​Gayrimenkul Danışmanlığı

​Öz Hukuk İzmir Gayrimenkul Avukatlık Bürosu, gayrimenkul alım-satımlarınızda ve toplu kira sözleşmelerinizin tatbikinde, hukuki danışmanlık ve gerekli görülmesi halinde tüm hukuki sürecin yönetimini üstlenmektedir. Bu anlamda gayrimenkul avukatı olarak ilgili sözleşmelerin hazırlanması, intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesinin yanında vergi, harç vb. ek masraflar hususunda müvekkillere gerekli raporların sağlanması gibi faaliyetleri yürütmekteyiz. Bunun yanında kira avukatı olarak toplu taşınmaz sahibi müvekkillerin sözleşmelerinin güncel hukuk düzenleme ve uygulamalara uygun bir şekilde hazırlanması, kira ödemelerinin takibi, gerek görülmesi halinde kiralanan taşınmazın dava veya icra vasıtasıyla tahliyesi vb. hukuki hizmetleri sunmaktayız.

​Kamulaştırma Davaları

Devlet, Anayasamız ve kanunlarımız ile kendisine yükletilmiş olan idari görevlerini yerine getirmek durumundadır. Bu anlamda ülkenin çeşitli noktaları arasındaki kilit iletişim, ulaşım, enerji vb. gibi lojistik hizmetlerin vatandaşlarına ulaştırılmasını görev edinmektedir. Bu hizmetlerin vatandaşlar ile buluşturulabilmesi her zaman çok kolay olmamaktadır.

Basit bir örnek vermemiz gerekirse, ülkemizin iki şehri arasındaki trafik yoğunluğu ve ticari hatların kalabalığından kaynaklanan lojistik problemler birey bazında çok büyük bir problem gibi görünmese de bu durum aslında büyük bir perspektif ile incelenecek olursa toplumsal anlamda kuvvetli bir çeşit işgücü kaybına sebebiyet verebilmektedir. Bu durumda kamu yararı, devletin görevini ortaya koymaktadır: gerekli kaynaklar yaratılmalı ve bu problem çözülmelidir. Ancak iki şehir arası onlarca ve belki de yüzlerce kilometrelik mesafede geçecek olan düz bir yolun üzerinde, kaçınılmaz olarak birçok taşınmaz sahibinin özel mülkiyete konu arsa ve arazisi söz konusu olacaktır. İşte bu ve benzeri kamu yararını gerektiren hallerde, devlet ilgili merciler eliyle kamulaştırma kararı almalı ve hesaplanan bedelleri mülkiyet sahibi vatandaşlara vermek suretiyle onların olası mağduriyetlerini gidermelidir.

​Yukarıda hukukçu olmayan kimselerin de anlayabileceği bir şekilde basitçe ifade ettiğimiz örnekler çok büyük bir yelpaze ile çoğaltılabilir. Devlet yol yapımı, park yapımı, elektrik direklerinin inşası, kanalizasyon vb. altyapı çalışmaları ve daha bir çok sebeple kamu yararının mevcut olması halinde kamulaştırma kararı verebilecektir. Bu durumda “kamulaştırma avukatı, müvekkillerinin haklarını ne şekilde savunmalıdır ya da savunabilir?” sorusu gündeme gelebilecektir.

Kamulaştırma davası avukatı, müvekkillerinin kamulaştırmaya konu olan taşınmazlarına ilişkin olarak

 • Kamulaştırma bedelinin arttırılması davaları,
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları,
 • Kamulaştırma amacından farklı kullanılan taşınmaza ilişkin tazminat ve iade davaları,
 • Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davaları,

gibi dava süreçlerini başlatmak ve takip etmek suretiyle müvekkillerin kamulaştırma sürecine ilişkin olarak uğrayabileceği her türlü olası hak kayıplarını engelleme amacı taşımaktadır.