İzmir’de inşaat, tapu ve emlak konusunda hukuki sorunlarınıza çözüm için İzmir Gayrimenkul Avukatı ve İzmir Gayrimenkul Avukatları, İzmir Emlak Avukatı, İzmir Gayrimenkul Hukuku Avukatı, İzmir Tapu Avukatı ve İzmir Gayrimenkul Avukatı ücretleri için bizi arayın.

Avukat, yargılama sürecinin önemli bir unsurudur. Hukuki süreci deneyimlemiş ve eğitimini almış kişidir. Vekalet ettiği kişinin haklarını korumaya yönelik hukuki işlemlerde bulunur. Bunun yanında avukatlık faaliyeti yalnızca yargılama işleri için değil danışmanlık ve hayatın her aşamasında gerçekleştirilen işlerin hukuka uygun olması için de faaliyet gösteren ve kendisine danışılan kişidir.

Ülkemizde avukatlık alanında bir ihtisaslaşma söz konusu değildir. Yani ceza avukatı, boşanma avukatı, gayrimenkul avukatı vb. gibi avukatlık alanları yoktur. Kural olarak bir avukat hukukun her alanında temsil ve danışmanlık hizmeti verebilir. Bununla beraber avukat, tercihen bir alana yoğunlaşıp o alanda uzman olabilir. Gayrimenkul avukatı adlandırması da bunu ifade eder. Gayrimenkul hukuku alanında uzman avukat için kullanılan tabirdir.

Gayrimenkul kelimesi taşınmaz anlamına gelir. Gayrimenkul hukuku, üst çatı bir kavramdır. İçerisinde hukukun her alanına temas eden davalar söz konusu olabilir. Gayrimenkul avukatı bu kapsamda taşınmazı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirebilecek her türlü avukatlık işini görür.

İzmir Tapu ve gayrimenkul avukatının en öncelikli görevi müvekkilinin haklarını koruma ve savunma doğrultusunda hareket etmektir. İlk olarak tapu ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde çalışmalarını sürdürür. Tapu avukatı bu kapsamda;

Taşınmazlar üzerinde kurulacak, intifa vb. her türlü hakkın kurulması sürecini yönetir,
En önemlisi ipotek kurulması ve kaldırılması işlemlerini yapar,
Tapu iptal ve tescil davası ve tapu kaydının düzeltilmesi davası ile ilgili her türlü başvuru ve savunmayı yapar,
Yabancıların mülk edinmesi ve tapu kayıtlarının hukuka uygun şekilde kurulması işlemlerini takip eder,
İzale-i şüyu ve idame-i şüyu dava ve işlerinin takibini yapar, ecrimisil davası açar ve takibini yapar,
Önalım hakkı, geri alım hakkı, alım hakkı gibi davaları takip eder ve tapuda tescilini sağlar.
Bu sayılanlar gayrimenkul avukatının tapu ile ilgili faaliyetlerinin bir kısmını ifade eder. Bunun yanında dediğimiz gibi tapu ile ilgili her türlü işleri yapmak İzmir gayrimenkul avukatının görev tanımı içerisinde yer alır.

İzmir Gayrimenkul avukatı idare hukuku ve ceza hukuku alanına giren ve taşınmazı ilgilendiren her türlü işlere de bakar. İzmir Gayrimenkul avukatı bu kapsamda;

Kamulaştırma sürecinin her aşamasında müvekkilin hakları doğrultusunda çalışmasını sürdürür e kamulaştırmanın iptalini dava edebileceği gibi bedelin belirlenmesi konusunda da gerekli işleri yapar,
Taşınmazına yapılan haksız müdahalelerin men’i ile ilgili olarak yapılması gereken idari başvuruları ve cezai süreçlerin takibini yapar,
İdarenin hukuka aykırı projelerinin iptali için çalışma sürdürür. Bunlar için iptal davası açabileceği gibi acil yürütmenin durdurulması kararı da talep eder.
Tapu ve gayrimenkul avukatı borçlar hukuku anlamında özel sözleşmelerin hukuki inceliklerini bilir ve deneyimi ile birleştirerek kişilere sorunsuz bir ticari imkan sunar. Bu kapsamda;

Ev, arsa, arazi alım satım sözleşmelerini hazırlar, bu işlemlerin tapuda gerçekleşmesini sağlar,
İpotek sözleşmelerini yapar ve tescilini sağlar,
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini hukuk kuralları çerçevesinde hazırlar,
Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerini hazırlar,
Eser sözleşmesi hazırlar.
Burada sayılanlar da sınırlı değildir. Bunlarla beraber tapu avukatı taşınmazı ilgilendiren her türlü işi yapabilir.

İzmir Gayrimenkul Konusunda Hukuki Danışmanlık

Gayrimenkul devri birçok hukuki işleme konu olabilir. Takas sözleşmesi, inançlı işlem, satış, bağış, ticaret şirket sermayesi, vakıf kurma vb. birçok hukuki işin konusu taşınmaz devrini kapsayabilir. Bunun yanında yukarıda da belirttiğimiz üzere bu alandan çeşitli davalar doğabilmektedir. Buna bağlı olarak gayrimenkul avukatı yalnızca dava takibi hizmeti değil talep eden kişilere ve şirketlere danışmanlık hizmeti de verebilir.

Bu danışmanlık kişinin veya şirketin ilgili süreçte nasıl hareket etmesi gerektiğini, hazırlaması gereken evrakların neler olduğunu ve bu evrakların içinde yer alması gereken unsurların neler olduğunu, hak düşürücü zamanaşımı sürelerini, dava açılacak veya başvuru yapılacak ilgili mercilerin neresi olduğunu vb. içeren tabiri caizse konu ile ilgili ‘efradını cami ağyarını mani’ bir bilgilendirmeyi ifade eder. Vekalet alınmaksızın her türlü sözleşme hazırlama işi de bu kapsamda değerlendirilebilir.

İzmir Tapu ve İzmir Gayrimenkul Avukatı

İzmir ülkemizin gerek nüfus gerekse ticari ve sosyal hayat bakımından her alanda en geniş şehirlerindendir. Gayrimenkul sektörü de İzmir’de en rağbet gören ticari işler arasında yer alır. Buna bağlı olarak İzmir gayrimenkul avukatı bakımından en zengin şehir konumundadır.

İzmir gayrimenkul avukatları sektörün geniş olması ve ihtilafların çeşitliliği nedeniyle gayrimenkul ve tapu hukuku bakımından oldukça deneyim sahibidirler. Büromuz da İzmir’da hukukun diğer alanlarında olduğu gibi gayrimenkul hukuku alanında da çalışmalarını sürdürmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere İzmir gayrimenkul avukatları yalnızca dava takibi hizmeti vermez. Bunun yanında talep edilmesi durumunda hukuki danışmanlık da sağlamaktadır. Bu danışmanlık ofis içerisinde veya dışarısında yüz yüze yapılacak bir görüşme ile olabileceği gibi internet üzerinden online soru sorma sistemi ile de yapılabilmektedir. Gayrimenkul hukuku alanında sorularınızı web sitemizin avukata soru sor kısmından avukatlarımıza sorabilirsiniz.

İzmir Gayrimenkul Avukatı Ücreti

Avukatlık ücreti gayrimenkul avukatı ile müvekkil veya danışmanlık hizmeti talep eden kişi arasında serbestçe kararlaştırılabilir. Bunun yanında baronun avukatlar için getirdiği bir alt sınır söz konusudur. Burada belirlenen ücretin altında bir miktarda anlaşma sağlanamaz. Aksi halde avukat için baro yaptırım uygular. Bu nedenle burada belirlenen ücrette veya bunun üzerinde herhangi bir miktarda anlaşılabilir.

Bunun yanında baro tavsiye niteliğinde ikinci bir liste daha yayınlar. Bu liste bağlayıcı olmamakla birlikte genellikle avukatların kullandığı ücret tarifesidir. Bu listeler her sene yeniden belirlenecek şekilde güncellenir.

İzmir gayrimenkul avukatının hukuki yardım talep edecek kişiye ücret olarak söyleyeceği miktar her zaman aynı olmaz. Bu ücrete etki edecek birçok unsur söz konusudur. Tapu davaları kimi zaman hacimli ve geniş çapta bir araştırma gerektirirken kimi zaman birkaç ufak prosedürün takibi yeterli olur. İdari davalar ve cezai süreçler çok daha farklı bir yapıya sahiptir. Burada açılacak davanın getireceği iş yükü ve kapsamı ücretin belirlenmesinde temel faktör olarak karşımıza çıkar.

İzmir Gayrimenkul Davalarında Vekalet

Gayrimenkul hukuku yukarıda da belirttiğimiz üzere çok geniş bir hukuk alanıdır ve bir anlamda çatı bir başlıktır. İçerisinde eşya hukuku, idare hukuku, ceza hukuku ve hukukun diğer alanlarına temas eden hüküm ve davalar söz konusu olabilmektedir.

Gayrimenkul hukukunun bu çeşitliliği dolayısıyla bu alanda doğan bir ihtilaftan ötürü gayrimenkul avukatına verilecek vekaletname kimi zaman genel vekaletname olabileceği gibi kimi zaman özel yetkileri içeren özel vekaletname olmalıdır.

Genel vekaletname kural olarak bütün hukuki işlerin takibi için yeterlidir. Ancak bazı istisnai davalar için özel yetki verilmesi gerekir. Genel vekaletname yeterli olmaz. Bu da özel vekaletname ile sağlanır. Örneğin taşınmaz satışı için genel vekaletname yeterli olmaz. Bu konuda özel yetki veren özel vekaletname çıkarılmalıdır.

Her iki vekaletname ve noter onaylı olmalıdır. Noterde düzenleme şeklinde avukata vekalet verilmeden gayrimenkul hukuku ile ilgili işlerin görülmesi mümkün olmaz.

İzmir Gayrimenkul Davalarında Yargılama Masrafları

Gayrimenkul işlerinde en temel gider zorunlu olmamakla birlikte avukatlık ücretidir. Her yargılamada olduğu gibi bu hukuk dalından doğan davalarda da harç ve diğer yargılama giderleri söz konusudur. Bunlar mahkeme veznesine ödenmelidir.

Gayrimenkul hukukunda dava sürecinin haricinde tapu işleri de söz konusu olmaktadır. Bununla beraber tapu işleri belirli harç ve masraflara tabidir. Bu ödemeler yapılmadığı sürece tapu memuru talep edilen işlemi gerçekleştirmez. Her dava için ve her işlem için belirlenecek gider somut olaydaki işin hacmine göre belirlenir.

Gayrimenkul Avukatının Önemi

Gayrimenkul hukuku ile ilgili davaların veya işlerde avukat tutmak zorunlu değildir. Kişi dilerse bu alandan doğan davaları kendisi takip edebilir. Ancak gayrimenkul avukatı bu alandaki tecrübesi ile mevzuatın inceliklerini bilir ve hatalı yahut ihmali davranış yapılması ihtimalini en aza indirir.

Taşınmazlar, mülkiyet hakkının en önemli konusudur. Bu alandan doğan hukuki işler kişiler için büyük parasal sonuçlar doğurur. Bununla beraber gayrimenkul hukuku ile ilgili hukuki mevzuat dağınık ve karmaşık yapıdadır. Bu nedenle gayrimenkul hukukuna ilişkin hukuki yardım ihtiyacı halinde veya bir uyuşmazlık durumunda uzman ve deneyim sahibi bir gayrimenkul avukatından yardım talep edilmesi kişilerin her zaman yararına olacaktır. İzmir gayrimenkul avukatı için bizi arayınız.